İnamsızlıq özünü şübhələrin arasında azdırmaqdır. İnamsızlıq özünü tərəddüdlərin içində itirməkdir. İnamsızlıq öz fikirlərində qərq olmaqdır. İnamsızlıq öz düşüncələrində boğulmaqdır.

İnamsızlıq yazılanı tərsinə oxumaqdır. İnamsızlıq oxunanı tərsinə yazmaqdır. İnamsızlıq yaxını uzaqlaşdırmaqdır. İnanmamaq uzağı yaxınlaşdırmaqdır.

İnamsızlıq yalanlara açıq olmaqdır. İnamsızlıq böhtanlara açıq olmaqdır. İnamsızlıq öz nəzərində yanmaqdır. İnamsızlıq öz baxışında qovrulmaqdır.

İnamsızlıq özünü qorxuların zəncirinə vurmaqdır. İnamsızlıq özünü dəhşətlərin əsirinə çevirməkdir. İnamsızlıq özünü görməməyə məcbur etməkdir. İnamsızlıq özünü eşitməməyə məhkum etməkdir.

İnamsızlıq öz əli ilə boyunduruğun altına girməkdir. İnamsızlıq öz əli ilə əsarətin altına girməkdir. İnamsızlıq öz oturduğun budağı kəsməkdir. İnamsızlıq öz içdiyin suyu bulandırmaqdır.

İnamsızlıq özünü haqsızlığın qoynuna atmaqdır. İnamsızlıq özünü ədalətsizliyin ağuşuna buraxmaqdır. İnamsızlıq zülmə qapı açmaqdır. İnamsızlıq əzaba qapı açmaqdır.

İnamsızlıq öz-özünü aldatmaqdır. İnamsızlıq öz-özünü ovutmaqdır. İnamsızlıq ağı qara görməkdir. İnamsızlıq qaranı ağ görməkdir.

İnamsızlıq sevgidən məhrum olmaqdır. İnamsızlıq şəfqətdən məhrum olmaqdır. İnamsızlıq nifrəti satın almaqdır. İnamsızlıq həsədi satın almaqdır.

İnamsızlıq öz-özündən qaçmaqdır. İnamsızlıq öz-özündən gizlənməkdir. İnamsızlıq öz-özünü ayırmaqdır. İnamsızlıq öz-özünü təcrid etməkdir.

İnamsızlıq özünü şübhələrin arasında azdırmaqdır. İnamsızlıq özünü tərəddüdlərin içində itirməkdir. İnamsızlıq öz fikirlərində qərq olmaqdır. İnamsızlıq öz düşüncələrində boğulmaqdır...